FELHÍVÁS bölcsődei ellátás biztosítási iránti igény felmérésére

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése szerint, ha bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak 2018. december 31-ig kell eleget tennie a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésben foglalt kötelezettségének.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be bölcsőde kialakítására, melyet sikeresen elnyert.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 34. §-a előírja azt, hogyha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, – a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében -, minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

A fenti jogszabályokra tekintettel felhívom a szülők vagy más törvényes képviselők figyelmét, hogy a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket írásban 2018. április 15-éig jelezhetik az Önkormányzat felé a mellékelt igénybejelentő lap kitöltésével emailben(inancshiv@t-online.hu), vagy a Hivatalba is leadható a kitöltött igénybejelentő lap.

Ináncs, 2018. február 28.

Kiss Péter
polgármester

  Bölcsődei igényfelmérő nyilatkozat letöltése


by Bliss Drive Review