Intézményünk

Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ

Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

A Központ az alábbi alapszolgáltatási feladatokat látja el:

 • nappali ellátás – Idősek Klubja
 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás

Intézményünk 2009. 01. 01-én kezdte meg működését. Az intézmény fenntartója az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotárség Szociális Intézményfenntartó Társulás, melyben Ináncs Község Önkormányzata látja el a gesztori feladatokat. A székhely funkciót Ináncs tölti be, Forró és Fancsal települések korábbi intézményei pedig az intézmény telephelyeit képezik.

A székhelyintézmény Ináncson a település központjában található. Közvetlen szomszédságában van a római katolikus templom, orvosi, fogorvosi rendelő, illetve a bolt. Az épület akadálymentesített és többfunkciós. Otthont ad a Közművelődési Központ és Könyvtárnak, a római katolikus Mindszenty teremnek és a görög katolikus kápolnának. Az épület integrált közösségi színtér, így az alapszolgáltatásba bevont ellátottjaink széles spektrumú lehetőségek közül választhatnak.

Forrón az idősek klubja szintén jól megközelíthető. Az épület, korszerűsítésre szorul, ám az ellátás itt tekint vissza a legrégibb múltra.

A Fancsalban lévő intézményünk egy régi kastély épületben található, mely helyt ad a polgármesteri hivatalnak, orvosi rendelőnek, művelődési háznak és az óvodának. Az épület itt is korszerűsítésre szorul, ám többfunkciós volta, illetve a festői környezet komoly értékkel gazdagítja.

A nappali ellátás keretében az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervezünk.
Lehetőségeket biztosítunk, a településen élő idős korosztály szabadidejének hasznos eltöltésére, nemcsak az intézményi jogviszonyban, hanem alkalomszerűen is.

Férőhelyek száma:   

 • Ináncs:    30 fő
 • Forró:    20 fő
 • Fancsal:    20 fő

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük vagy
 • hajléktalanságuk miatt.

A jogosultsági feltételek részletes szabályait a társult települési önkormányzatok rendeleteikben határozzák meg.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően vehető igénybe:

 • helyben fogyasztással,
 • elvitellel,
 • lakásra szállítással.

Tervezett ellátotti létszám:

 • Ináncs:    50 fő
 • Forró:    25 fő
 • Fancsal:    15 fő

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő részére saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk

 • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
 • az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálatra kerül az igénylő gondozási szükségletet, majd megállapításra kerül a napi gondozási szükséglet mértéke, mely nem haladhatja meg a napi 4 órát.

Tervezett ellátotti létszám:

 • Ináncs:    18 fő

„Célunk a kiszolgáltatott helyzetben lévő időskorú emberek fizikai és mentális állapotának segítése, emberi méltóságuk tiszteletben tartásával, mindennapjaik nyugalmának megőrzésével, tartalommal, értékkel való megtöltésével.”

Sok szeretettel várunk minden időskorú, illetve rászoruló személyt intézményünkbe. Az ellátás írásos kérelem benyújtásával igényelhető, mely letölthető a honlapról és személyesen is kérhető a székhely és telephelyek munkatársaitól.

Tisztelettel:

Ignácz Melinda
intézményvezető

 

A társulás polgármesterei (Rakaczki Zoltán, Varga István, Kiss Péter) és az intézményvezető (Ignácz Melinda)

 


by Bliss Drive Review