Magasabb vezetői pályázati kiírás – óvodavezető

Ináncs, Csobád  Községek Köznevelési Intézményfennntartó Társulás

Társulási Tanácsa

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi.XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

az Ináncsi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre 5 évre szól,2018.08.01– 2023.07.31.

A munkavégzés helye:

B.A.Z. Megye, 3851 Ináncs, Rákóczi út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvényben foglaltak szerint az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, ellenőrzése, a szakszerű és törvényes működésének megszervezése, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi feladatok ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátása, kapcsolattartás és együttműködés a Társulási tanáccsal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség a köznevelésről szóló 2011. évi.CXC. törvény 3. melléklete szerint;

-pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

-legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

-a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

-vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;

-büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– vezetői gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-szakmai életrajz, végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata

-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

-a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

-a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2018.08.01.

A pályázat benyújtásának határideje

2018. március 30.

A pályázat benyújtásának módja:

-postai úton, a pályázatnak az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal (3851 Ináncs, Kossuth u. 26) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni”pályázat óvodavezetői álláshelyre.”

-személyesen, Kiss Péter Társulási tanács elnökénél (3851 Ináncs, Kossuth u. 26)

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

-https://kozigallas.gov.hu, 2018.február 26.

-Oktatási és Kulturális Közlöny, 2018. március 20.

-www.inancs.hu,www.csobad.hu,www.hernadszentandras.hu,Ináncs,Csobád, Hernádszentandrás önkormányzati hirdetőtáblák, 2018.február 20.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az óvodavezető kinevezéséről a véleményezési eljárás lefolytatását követően az Ináncs, Csobád  Községek Köznevelési Intézményfennntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt a helyi nemzetiségi önkormányzatok egyetértésével. A pályázat elbírálását követően az eredménytelen pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ad:

Nagyné Halmai Katalin, az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a 06/46-556-010 telefonszámon.

 


by Bliss Drive Review