Eboltás

Közösségi ház helyiségeinek bérleti díja

Hulladékszállítás a nemzeti ünnepen

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a hulladékszállítás rendje nem változik a március 15-ei ünnepnap alkalmával.

A hulladékot a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Ügyfélszolgálatok nyitva tartása:
2018. március 15-16. csütörtök, péntek ZÁRVA

Hulladékudvarok nyitva tartása:
2018. március 15-16. csütörtök, péntek ZÁRVA
2018. március 17. szombat A szombati napon nyitva tartó hulladékudvarok a megszokott szombati nyitva tartás szerint várják a Tisztelt Lakosokat.
A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel Ügyfélszolgálatunkat.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Tel: +36 21 3500 111

Kelt.: Miskolc, 2018. marcius 5.

Üdvözlettel:
Csehovitsné Nagy Zsuzsanna
ügyvezető
BMH Nonprofit Kft.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Kisgyermekek nevelési környezetének kialakítása, korszerűsítése Ináncs településen”

Ajánlattételi felhívás MEGTEKINTÉSE ITT!


A Közbeszerzési dokumentumok tartalma az alábbi linken megtekinthető, letölthető:

https://drive.google.com/drive/folders/1oxfsN3VY8HV4qmNPGoWqmFcCHVEZDXEG

https://drive.google.com/open?id=1Z75mPy3jjKQkJJPLtgo55UoUw3umLkDi

Közbeszerzési dokumentumok módosítása:

https://drive.google.com/open?id=1GgAfI5LTRfTlcLV-11P5YBw5LhQap-M1

Tájékoztatás zöldhulladék gyűjtés indulásáról

FELHÍVÁS bölcsődei ellátás biztosítási iránti igény felmérésére

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése szerint, ha bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak 2018. december 31-ig kell eleget tennie a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésben foglalt kötelezettségének.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be bölcsőde kialakítására, melyet sikeresen elnyert.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 34. §-a előírja azt, hogyha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, – a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében -, minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

A fenti jogszabályokra tekintettel felhívom a szülők vagy más törvényes képviselők figyelmét, hogy a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket írásban 2018. április 15-éig jelezhetik az Önkormányzat felé a mellékelt igénybejelentő lap kitöltésével emailben(inancshiv@t-online.hu), vagy a Hivatalba is leadható a kitöltött igénybejelentő lap.

Ináncs, 2018. február 28.

Kiss Péter
polgármester

  Bölcsődei igényfelmérő nyilatkozat letöltése

Magasabb vezetői pályázati kiírás – óvodavezető

Ináncs, Csobád  Községek Köznevelési Intézményfennntartó Társulás

Társulási Tanácsa

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi.XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

az Ináncsi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. 45. § és Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII. 17.) rendeletének 4. § (5) bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének tervezett ülését

2018. február 20-án (kedden) 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Ináncs, Kossuth u. 26. Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Kiss Péter polgármester

2.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. féléves módosítása
Előterjesztő: Kiss Péter polgármester

3.) Indítványok, bejelentések

  • Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  • közbeszerzési terv elfogadása
  • polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2018. február 16.

Kiss Péter
polgármester


A meghívót kapják:

  • polgármester
  • jegyző
  • aljegyző
  • testületi tagok
  • intézményvezetők
  • nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Értesítés helyettesítésről

ÉRTESÍTJÜK BETEGEINKET, HOGY

2018.02.15-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN
HELYETTESÍTÉS LESZ.

A RENDELŐ 11 ÓRÁTÓL LESZ NYITVA.
RENDEL: DR. DOGI EDIT 12:30-14 ÓRÁIG.

2018.02.16-ÁN, PÉNTEKEN NEM LESZ RENDELÉS, ASSZISZTENSI ÜGYELET 8-12 ÓRÁIG.

Kormányablakban be nem nyújtható kérelmek

Általános tájékoztatás leolvasási és számlázási rend változásáról

Tisztelt Felhasználóink!

Társaságunk folyamatosan törekszik az egyre színvonalasabb szolgáltatásnyújtásra, a modern technika által biztosított lehetőségek működésbe történő beillesztésére azért, hogy felhasználóinak igényeit a lehető legjobban kielégíthesse.

A regionális víziközmű-társaságokkal együttműködve a tulajdonosi iránymutatást figyelembe véve elindult az ÉRV ZRt. háttérfolyamatainak és rendszereinek a fejlesztése is. A cél egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető rendszer kialakítása.

Ennek a fejlesztésnek az első lépéseként 2018. 01. 01-től a Társaság teljes területére vonatkozóan változás következik be a leolvasási és a számlázási rendben.

MÁV menetrend tervezet

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Tájékoztatás szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező rovarölő csávázószerrel kezelt repce vetéséről

Bursa Hungarica pályázati felhívás 2018

Encsi hulladékudvar nyitvatartási rendje

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy az encsi hulladékudvar nyitva tartási rendje 2017. szeptember 11-től ideiglenesen a következők szerint alakul.

Nyitva tartás

Hétfő 07.00-14.00
Kedd 07.00-14.00
Szerda 07.00-14.00
Csütörtök 07.00-18.00
Péntek 07.00-14.00
Szombat ZÁRVA

Megértésüket köszönjük!

   zhnp-5231-1-2017.pdf

Közlemény közhírré tétele

A M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakaszra vonatkozó OKTF-KP/6835-120/2016.számú határozattal kiadott környezetvédelmi engedély módosításába 2017.augusztus 14-től 2017.szeptember 07-ig az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (3851 Ináncs, Kossuth u. 26. szám) az 1. számú irodában valamint Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Csobádi Kirendeltségén  (3848 Csobád, Petőfi u. 35) az emeleti 2.sz. irodában lehet betekinteni ügyfélfogadási időben.
A Hivatal és Kirendeltség ügyfélfogadási rendje:

Hétfő    8-12-ig, 13-16-ig
Kedd    –
Szerda    8-12-ig, 13-16-ig
Csütörtök    –
Péntek    8-13-ig

Ináncs, 2017. augusztus 14.

Nagyné Halmai Katalin s.k.
jegyző

Melléklet: M30-kozlemeny-melleklet.pdf

Fogorvosi ügyelet

Ezúton értesítünk minden társult települést, hogy 2017. augusztus 1-től a VLADENT BT. biztosítja a fogorvosi ügyeleti ellátást a 3860 Encs, Gagarin út 3/E. szám alatt.
Ügyeleti beosztás heti pihenőnapokon:
Szombat: 7.00 – 11.00 óra között
Vasárnap: 13.00 – 17.00 óra között

A 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a fogászati ügyelet körébe tartozó feladatok az alábbiak:
a) fogeltávolítás,
b) vérzéscsillapítás,
c) idegentest-eltávolítás,
d) törött fog lecsiszolása,
e) gyökércsatorna megnyitása,
f) az előzőekhez szükséges fogászati röntgen.

Díjmentessé váltak az állami vízművek egyes szolgáltatásai

Ingyenes jogsegély Encsen – minden héten

A PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Központja ingyenes jogsegély szolgáltatást nyújt heti rendszerességgel a 3860 Encs, Május 1 út 1 sz. alatt található épületében.

A szolgáltatás igénybe vehető bárki számára.

Időpontja: minden péntek 10:00 – 12:00 -ig.

Jogász: Dr. Szacsuri Csaba ügyvéd

Család- és Gyermekjóléti Központ telefonszáma

PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

Készenléti ügyeletének telefonszáma:  

06 30 183 89 65

A telefonszám az intézmény nyitvatartási idején túl hívható, de csak indokolt esetben, krízis esetén (gyermekbántalmazás, gyermekeket ért jogsérelem esetén).

Valótlan bejelentés:

Szabálysértési törvény 175. § (1) Aki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan bejelentést tesz, szabálysértést követ el.

(2) Szabálysértés az is, ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül a bejelentésben megjelölt helyszínre vonul vagy egyéb intézkedésre kényszerül.


by Bliss Drive Review